تعمیر خط سبز روی صفحه گوشی

تعمیر خط سبز روی صفحه گوشی