حل مشکل قطع شدن صدای گوشی

حل مشکل قطع شدن صدای گوشی