حل مشکل قطع و وصل شدن آنتن گوشی

حل مشکل قطع و وصل شدن آنتن گوشی