خاموش شدن خودکار ویبره گوشی

خاموش شدن خودکار ویبره گوشی