دلایل روشن نشدن آی مک چیست؟

دلایل روشن نشدن آی مک چیست؟