علت خط افتادن روی صفحه گوشی

علت خط افتادن روی صفحه گوشی