علت روشن نشدن لپ تاپ و بوق زدن

علت روشن نشدن لپ تاپ و بوق زدن