علت قطع شدن صدای اسپیکر گوشی

علت قطع شدن صدای اسپیکر گوشی