رفع خاموش شدن خود به خود گوشی

رفع خاموش شدن خود به خود گوشی